Årsredovisning 2011
“Malmö stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare och erbjuda goda anställningsvillkor ”

Malmö stad som arbetsgivare

För att klara att hålla en personalförsörjning som är tillräcklig för att erbjuda malmöborna bra service så är det viktigt att Malmö stad är ett föredöme som arbetsgivare och erbjuder goda anställningsvillkor.

Andelen med utländsk bakgrund av kommunens
medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen
av den totala befolkningen

 

Förändringen av andelen medarbetare med utländsk
bakgrund på alla nivåer

Andelen medborgare i Malmö med utländsk bakgrund var 41 % 2012-01-01, vilket var en ökning med 1 %-enheter jämfört med motsvarande mättillfälle 2011. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund har ökat under en följd av år. Av de 20 521 månads-anställda 2011-12-31 hade 28,1 % utländsk bakgrund. Det var en ökning från föregående år med 0,7 %-enheter. Det totala antalet månadsanställda har sedan föregående år ökat med 545 personer, medan det totala antalet medarbetare med utländsk bakgrund har ökat med 301 personer. Under 2011 redovisade 17 förvaltningar en ökning av antalet medarbetare med utländsk bakgrund.

Med ”medarbetare med utländsk bakgrund” avses medarbetare som antingen är födda i utlandet eller är födda i Sverige av föräldrar som båda är födda i utlandet. Uppgifter om medarbetare med utländsk bakgrund gäller månadsanställda och redovisas tre gånger per år. Aktuellt mättillfälle är 2011-12-31.

Av de totalt 5 760 månadsanställda medarbetarna med utländsk bakgrund var 4 463 kvinnor och 1 297 män. Malmö stad hade totalt 1 063 ledare varav 141 med utländsk bakgrund. Av dessa var 98 kvinnor och 43 män. Stadsdelsförvaltningarna ökade under året andelen anställda med utländsk bakgrund med 0,7 %-enheter till 30,5 %. Inom övriga förvaltningar ökade andelen med 1,1 %-enheter till 21,9 %. Den förvaltning som hade högst andel personal med utländsk bakgrund var stadsdel Rosengård.

Andel medarbetare med utländsk bakgrund

2011 2010 2009 2008 2007
28,1 27,4 26,1 25,4 24,9

Källa: SCB


Alla medarbetare i Malmö stad ska ha möjlighet
att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad

 

Förändringen av andelen ofrivilligt deltidsanställda

Malmö stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare och erbjuda goda anställningsvillkor så att staden klarar personalförsörjningen. Genom att ge medarbetarna möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad förbättras även förutsättningen för en jämnare könsfördelning.

I maj 2007 beslutades om kommungemensamma riktlinjer angående önskad tjänstgöringsgrad med syfte att minska antalet ofrivilligt deltidsanställda. Ofrivilligt deltidsanställd definieras som en tillsvidareanställd medarbetare med deltidsanställning som önskar högre tjänstgöringsgrad och är beredd att acceptera utökning av tjänstgöringsgrad på annan arbetsplats på förvaltningen, andra arbetstider och/eller andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet.

I december 2011 hade Malmö stad 3 748 deltidsanställda, vilket motsvarade 18,3 % av totalt 20 521 medarbetare. Andelen månadsanställda som arbetade heltid ökade till 81,7 %, vilket motsvarade en ökning med 0,8 %-enheter jämfört med 2010.

Andelen heltidsanställda kvinnor ökade från 79,1% (2010) till 80,0%. Andelen heltidsarbetande män ökade från 87,3% (2010) till 87,6%. Siffrorna avseende tjänstgöringsgrad baseras på de månadsanställda medarbetarnas grundanställning.

Antalet ofrivilligt deltidsanställda var 82 varav 72 var kvinnor och 10 var män. Motsvarande uppgift 2010 var 46, varav 40 kvinnor och 6 män. Ökningen kan till en del förklaras med frånvaron av en fungerande timbank under året. Andelen ofrivilligt deltidsanställda motsvarade 2,2 % av det totala antalet deltidsanställda. Av de ofrivilligt deltidsanställda arbetade 41 inom vård och omsorg, 21 inom barn och ungdom samt 20 inom övrig verksamhet. Under 2011 erhöll 218 medarbetare önskad tjänstgöringsgrad.

Fastighetskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen, stadskontoret, stadsbyggnadskontoret, samt stadsdel Södra Innerstaden, stadsdel Västra Innerstaden och stadsdel Kirseberg hade sedan tidigare inga ofrivilligt deltidsanställda. Under 2011 nådde även sociala resurs-förvaltningen upp till målet.

Andel ofrivilligt deltidsanställda Antal deltidsanställda Antal ofrivilligt deltidsanställda
2008 4,1% 3964 163
2009 3,1% 3874 119
2010 1,2% 3863 46
2011 2,2% 3748 82

 


Det skall inte finnas några osakliga löneskillnader
i Malmö stad

 

Förändringen av löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken

Med utgångspunkt i varje förvaltnings analys av lönestrukturen, Malmö stads lönepolitik och löneöversynsprocess gjordes en kommungemensam analys och överväganden som ledde fram till inriktningen för löneöversyn 2011. Inriktningen fastställdes av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (AGU).

I inriktningen för löneöversyn 2011 fanns en satsning i stadsdels-förvaltningarna och sociala resursförvaltningen avseende: socialsekreterare, framförallt erfarna socialsekreterare, första linjens chefer inom vård och omsorg, individ och familj samt barn och ungdom bibliotekarier som bidrar till att stärka och utveckla biblioteksverksamheten i stadsdelarna lärare och förskollärare som särskilt bidrar till att förnya och förbättra arbetssätt och metoder för en högre kvalitet och måluppfyllelse

Det samlade utfallet för löneöversynen blev 2.11 %. Utfallet för socialsekreterare 2,75 %, för chefer 2,30 % (avser samtliga chefer), för stadsdelarnas bibliotekarier 2,31 %, för lärare 1,88 % samt förskollärare 1,99 %.

Under 2011 påbörjades arbetet med en fördjupad arbetsvärdering. Arbetet har involverat HR-konsulter och chefer inom olika verksamheter på samtliga förvaltningar. Syftet är att ta fram kommungemensamma värderingar för Malmö stads befattningar. Arbetet kommer att slutföras under första halvåret 2012. Lönekartläggning med den fördjupade arbetsvärderingen som grund kommer att genomföras under 2012.

Läs mer i Malmö stads personalredovisning 2011

Till toppen