Årsredovisning 2011
“Malmös barn och unga ska ha tillgång till meningsfull fritid”

Meningsfull fritid för barn och unga

Stadsdelarna har utvecklat samarbetet med andra förvaltningar och med föreningslivet för att erbjuda fler mötesplatser där barn och unga kan prova olika former av aktiviteter.

Förändring av antal mötesplatser för ungdomar

Kommunfullmäktige beslutade under år 2010 om en policy för mötesplatser för unga i Malmö där målet är att barn och unga ska ha tillgång till en meningsfull fritid.

Under år 2011 har fyra stadsdelar utökat sin redovisning av antalet mötesplatser medan övriga ligger kvar på samma nivå som under år 2010. Någon stadsdel menar att fokus nu är på utveckling och kvalitetssäkring av innehållet i verksamheten för att på så sätt öka antalet besök till befintliga mötesplatser. Flera stadsdelar är inriktade på att använda skolornas lokaler för fritidsverksamhet. Föreningslivet i Malmö erbjuder också viktiga mötesplatser för malmöborna och föreningsaktiviteter genomförs dagligen med stöd av fritidsförvaltningen, bland annat i kommunens fritids- och idrottsanläggningar men även i andra föreningslokaler och anläggningar. Fritids- och kulturverksamheterna i stadsdelarna strävar efter att tillgodose så många ungas intressen och önskemål som möjligt.


I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i

fritidsverksamheterna på lika villkor

 

Förändringen av andelen flickor som deltar i fritidsverksamheterna

Enligt kommunfullmäktiges budget för 2011 ska förändringen av andelen flickor som deltar i fritidsaktiviteterna mätas.

När det gäller Malmö stads tio stadsdelar har det skett en förändring 2011 genom att samtliga stadsdelar nu har möjlighet att mäta och rapporterar in andelen flickor som besöker fritids-gårdarna eller annan mötesplats inom stadsdelen. Sett över hela året syns inga större förändringar totalt när det gäller andelen flickor, ett antal enskilda mötesplatser/fritidsgårdar kan notera ökningar. Man kan se ett ökat deltagande när stadsdelarna har samverkat med flickor i planerandet av aktiviteter och lyssnat på behov och önskemål.

När det gäller andelen flickor som deltar i fritidsaktiviteter har kulturnämnden rapporterat från Kulturskolan samt Kulturplats Lagret där man kan se en liten ökning, medan fritidsnämnden inte har tillgängliga siffror förrän 2012.

Genomgående i nämndernas rapportering ses ett ökat fokus på frågan. Detta visar sig på olika sätt, t ex genom ökad delaktighet hos målgruppen och kompetenshöjande insatser inom området för personalen. Att kommunfullmäktige i september tog beslut angående Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering kan delvis ha bidragit till ett ökat fokus på frågan.

Till toppen