Årsredovisning 2011
“Färre Malmöbor upplever sig utsatta för brott och fler känner sig trygga.”

Alla Malmöbor ska känna sig trygga i sin stad

En rad omvärldsfaktorer bidrar till människors upplevelse av trygghet. Tillit, förtroende, social förankring och delaktighet är några faktorer som har betydelse för den upplevda tryggheten liksom utvecklingen av den fysiska miljön och polisens synliga närvaro.

Trygghetsmätningen ska visa att fler Malmöbor
känner sig trygga

Under senare delen av 2000-talet märks en positiv trend i de årligen återkommande trygghetsmätningarna, där färre Malmöbor upplever sig utsatta för brott och fler känner sig trygga. Det är dock fortfarande stora skillnader mellan stadsdelarna, där otrygghets-nivåerna är betydligt högre i socialt utsatta stadsdelar.

Arbetet som sker inom ramen för Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö och Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö syftar till att långsiktigt komma åt de bakomliggande orsakerna till otrygghet och utanförskap genom att påverka sociala och fysiska förutsättningar i särskilt utsatta bostadsområden.

Malmö stad och Polisområde Malmö har fattat beslut om samverkan inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Detta formaliseras i samverkansöverenskommelsen ” Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö” med särskilt fokus på ungdomar i riskzon och unga kriminella, organiserad brottslighet och kriminella nätverk, brottsofferstöd, drogförebyggande insatser och trygghetsskapande åtgärder i offentlig miljö och trafiken. Arbetet sker både genom långsiktigt sociala åtgärder som mer kortsiktigt situationella åtgärder.

Det operativa trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet sker till största delen inom SSP – ett lokalt brotts- och drogföre-byggande samverkansarbete mellan socialtjänst, skola och polis. Arbetet syftar till att förebygga riskbeteenden bland unga samt att tidigt upptäcka unga i riskzon. Efter gemensamt förslag från Malmö stad och Polismyndigheten i Skåne har Holma-Kroksbäck blivit uttaget av Rikspolisstyrelsen att ingå i en pilotverksamhet om sociala insatsgrupper. Detta är ett regeringsuppdrag som syftar till att förhindra nyrekrytering bland unga till kriminella nätverk och underlätta avhopp. En utvärdering av pilotprojektet redovisas av RPS hösten 2012.

Resultatet av trygghetsmätningen ska visa att fler malmöbor känner sig trygga. Polisens och Malmö stads trygghetsmätning 2011 visar att Malmöbornas upplevda otrygghet och faktiska utsatthet för brott fortsätter att minska. Det är dock fortfarande en alltför hög andel som känner sig otrygga i förhållande till hur många som faktiskt upplever sig utsatta av brott. Andelen som uppger sig blivit utsatta för brott uppvisar en positiv trend då en minskning skett sedan 2008 från 32,4 % till 24,8 % 2011. Brottsutsattheten domineras av brottskategorierna skadegörelse och stöldbrott, där cykelstölderna står för den största delen. Malmös sammanfattande trygghetsindex för 2011 är 2,39, vilket är en förbättring jämfört med förra året. I den skala som används innebär 2 ”inte särskilt påtagliga problem” och 3 ”ganska påtagliga problem”.

2011 2010 2009 2008 2007 2006
2,39 2,45 2,36 2,64 2,64 2,82

Källa: Polisen och Malmö stad

Till toppen