Årsredovisning 2011

Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver

Nöjdheten hos brukarna mäts årligen med hjälp av Statistiska centralbyrån och deras metod Nöjd-Kund-Index (NKI). Undersökningen är uppdelad på flera frågor, där en av dessa ska fånga brukarens helhetsbedömning av den hjälp de får.

Förändringen av nöjdheten hos vård- och omsorgstagare
i eget och särskilt boende

Resultat för 2011 ger helhetsbetyget – NKI 68 inom hemtjänsten och ett NKI på 67 inom särskilt boende. Gränsen för nöjd går vid ett NKI på 55. Brukarna i Malmö är således nöjda med den hjälp de får. På föregående mätning var resultatet för hemtjänst ett NKI på 70 och i särskilt boende ett NKI på 69. Indikatorn visar att andelen brukarna som är nöjda med den vård och omsorg de får har minskat med ca 2,5 %. Nedgången i riket är samma eller mer än i Malmö. På stadsdelsnivå har några stadsdelar höjt sitt resultat mellan åren medan andra sänkt.

En faktor som undersökningen pekar ut som ett förbättringsområde är ”social samvaro och aktiviteter”.

Med anledning av brukarundersökningen 2010 påbörjades ett antal åtgärder för att höja kvaliteten på verksamheten. Brukarundersökning 2011 genomfördes under juli till september 2011 och presenterades i december. Då resultatet på denna var något lägre än föregående år, kan konstateras att de åtgärder som satts in, ännu inte slagit igenom i verksamheten. Med anledning av resultatet 2011 pågår ett analysarbete samt framtagande av ytterligare förslag på åtgärder i stadsdelarna. Dessa kommer att rapporteras till kommunfullmäktige under 2012.

Till toppen