Årsredovisning 2011
“Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet”

Jämställdhet

Under hösten 2011 erbjöds alla anställda i Malmö stad ett urval av kompetenshöjande och inspirerande föreläsningar och utbildningar som stöd till förvaltningarna i sitt arbete med att uppfylla kraven i Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Medarbetare från samtliga av Malmö stads förvaltningar deltog i utbildningssatsningen.

Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt
arbete med ”Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering”

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering antogs i kommun-fullmäktige den 1 september 2011 och arbetet med jämställdhets-integrering har därför pågått i 4 månader. Arbetet med planen 2011 fokuserade på utbildning eftersom alla chefer och medarbetare behövde kunskap om planen och jämställdhetsarbete. Det andra fokusområdet var tillgången till och användningen av köns- uppdelad statistik för att kunna synliggöra jämställdhetsläget i Malmö stad.

Fem förvaltningar har tagit fram planer eller strategier för jämställdhetsintegrering och två har rapporterat att de bildat styrgrupper eller arbetsgrupper för jämställdhetsintegrering. Ett nätverk som består av en kontaktperson från varje förvaltning har byggts upp och hade två möten under hösten 2011.

Inriktningsmålen i Utvecklingsplan för Jämställdhetsintegrering ska uppnås senast år 2013. För att uppnå dessa mål ska alla verksamheter visa att de arbetar för en jämställd verksamhet och för kommunen som jämställd arbetsgivare. Årsanalysen 2011 visar att de flesta förvaltningar har påbörjat ett arbete med jämställd-hetsintegrering och att flera tagit fram handlingsplaner för jämställdhetsintegrering. Att så mycket åstadkommits på kort tid, visar att det finns goda förutsättningar för att uppnå målen 2013. I budget 2012 finns 4 miljoner kronor som inspiration och för att underlätta förvaltningarnas arbete med Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Denna satsning kommer sannolikt att bidra till måluppfyllelse 2013.

För att uppnå målen, måste tillgången på könsuppdelad statistik bli bättre, men framförallt måste alla verksamheter börja genomföra jämställdhetsanalyser i sin dagliga verksamhet och inför nya beslut. Jämställdhetsanalyserna kan sedan ligga till grund för att mål och åtaganden tas fram och att jämställdhetsperspektivet finns integrerat i verksamhetsplanering och uppföljning.

En fördjupad analys av arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad finns i rapporten Årlig Jämställdhetsredovisning 2011.

Mätvärden

1. Användning av könsuppdelad statistik

Det har under 2011 skett en ökning av antalet förvaltningar som redovisar att de könsuppdelar statistik relaterad till kommun-fullmäktiges mål.

Under 2011 har nio förvaltningar rapporterat att de ökat användningen av könsuppdelad statistik. Sex förvaltningar har arbetat med att ta fram könsuppdelad statistik eller att göra kartläggningar av nuläget.

2. Antal förvaltningar och verksamheter som gör jämställdhets-analyser kontinuerligt i det ordinarie arbetet

I årsanalysen 2011 redovisade alla förvaltningar huruvida de gjort jämställdhetsanalyser under 2011. Detta kommer att utgöra jämförelsevärde för måluppföljningen 2012.

Endast en förvaltning har under 2011 genomfört jämställdhets-analyser. Nio förvaltningar har redovisat att redan nu har planer för att genomföra jämställdhetsanalyser under 2012.

Till toppen