Årsredovisning 2011
“2011 var året då lärande och arbete stod i fokus i Malmö. Och befolkningen översteg 300 000.”

Malmös ekonomiska utveckling har varit god under en längre tid. Under 2011 överträffade kommunen kravet på en ekonomisk balans. Det är betryggande inför de kommande åren som spås bli ekonomiskt tuffa. Resultatet för 2011 uppgick till 492 miljoner kronor jämfört med 516 miljoner kronor föregående år. Verksamhetens kostnader ökade något snabbare än intäkterna från skatter och generella bidrag.

Sammanfattning

Resultatet för 2011 uppgick till 492 Mkr jämfört med 516 Mkr föregående år. Verksamhetens nettokostnader ökade i något snabbare än intäkterna från skatter och generella bidrag.

Av den totala resultatet var +333 Mkr hänförligt till verksamheterna medan +159 Mkr avsåg skatter, generella bidrag och finansnetto. Av verksamhetens resultat berodde 230 Mkr på realisationsvinster.

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Det innebär att extraordinära poster och realisationsvinster skall frånräknas årets resultat. Från årets resultat har också exkluderats effekten av sänkt diskonteringsränta för beräkning av pensionsskulden. Resultatet för år 2011, justerat enligt kommunallagens krav, visar att kommunen överträffar kravet på ekonomisk balans med 344 Mkr.

De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att kommunen med god marginal uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk utveckling. Målet för god ekonomisk hushållning för åren 2008 – 2011 uppgår till cirka 400 Mkr. Detta mål överträffas med 1,6 miljarder kronor. Det kan därmed slås fast att Malmö haft en god ekonomisk utveckling enligt den av kommunfullmäktige fastställda definitionen.

Årets investeringar uppgick till 1 180 Mkr vilket var 543 Mkr lägre än under föregående år. Investeringsvolymen mätt som andel av nettokostnaderna upp-gick till 9 % vilket var lägre än under tidigare år.

Med hjälp av resultatet på 492 Mkr och avskrivningar på 651 Mkr kunde 97 % av investeringarna under året finansieras med medel från den löpande verksamheten.

Under året uppgick medelantalet anställda till 20 901 vilket var en ökning med 679 jämfört med föregående år.

Läs hela sammanfattning

Stäng

Jan-Åke Troedsson, ekonomidirektör i Malmö stad

Om Malmö stads årsredovisning 2011 och kommunens ekonomiska resultat 2011.


Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2011 var året då lärande och arbete stod i fokus i Malmö. Det var året då det togs ett första steg mot en ny skolorganisation för att möta utmaningarna.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen kan du läsa om hur det gick för konjunkturen, befolkningen, ekonomin, medarbetarna, de kommunala bolagen och de kommunala entreprenaderna i Malmö stad under 2011.

Läs mer

Verksamheten

Här kan du läsa en översiktlig redogörelse för verksamheten i Malmö stad under 2011. En mer utförlig beskrivning av verksamhet och ekonomi kan erhållas från respektive nämnds egen årsanalys.

Läs mer

Årsredovisning 2011

Filstrl: 536 kB

Malmö stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Ladda ner

Annual report 2011

Filstrl: 540 kB

Here you'll find the City of Malmö's annual report and statement of accounts for 2011 in English. Click on the green text "Ladda ner" below to download the PDF file.

Ladda ner

Till toppen